WHITE-FACED SAKI
 WHITE-FACED SAKI
 PITHECIA PITHECIA
 Ms. Kirsten Pullen
 Paignton Zoological & Botanical Gardens
 Totnes Road
 Paignton
 TQ4 7EU Devon
 United Kingdom

Ms. Kirsten Pullen
wfacesaki.gif - 76704 Bytes